Sunday, January 24, 2010

S_U_N_D_A_Y...


S_U_N_D_A_Y"


"S"ote raho
"U"tho der se
"N"ahana nahi
"D"ekhte raho TV
"A"ram hi karo
"Y"aad karo sirf hume

So enjoy Ur
"S_U_N_D_A_Y"